Дніпродзержинськ. СЗШ № 27

 

Використання на уроках географії інформаційно-комунікаційних технологій як засіб виявлення творчих здібностей учня

 

Одним із пріоритетних напрямків розвитку освіти в Україні є підвищення якості освіти школярів, оновлення форм, методів організації навчально-виховного процесу, використання інноваційних та інформаційних технологій з урахуванням інтеграційних процесів європейського освітнього простору.

Згідно з Національною доктриною розвитку освіти України, пріоритетом розвитку освіти в сучасних умовах є впровадження інформаційно-комунікаційних  технологій, що забезпечують подальше удосконалення навчально-виховного процесу та підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

ХХІ століття – це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень досвідченості й культури всього населення набувають вирішального значення для економічного та соціального поступу країни.

Результати прогнозних досліджень підтверджують той факт, що в нашому столітті освіті доведеться перетворитися на безперервний процес, який триватиме впродовж усього життя людини, адже лише в такий спосіб вона зможе адаптуватися до технологічних інновацій як результату постійного вдосконалення у професійній діяльності.

Сьогодні вже немає жодних сумнівів, що ХХІ століття буде століттям інформації та наукових знань, а отже, і система освіти повинна буде розв’язувати нову проблему, пов’язану з підготовкою мільйонів людей до життя і діяльності у зовсім нових для них умовах інформаційного світу. Принципово нових підходів вимагає і проблема інформатизації самої освіти.

Сучасні інформаційні технології знаходять широке застосування в галузі освіти. Комп’ютер застосовується повсюдно, має широкі можливості для навчального впливу та багатий вибір інструментів для створення навчальних програм. Використання інформаційно-комунікаційних технологій цілком змінює відносини педагога та учня. Вони стають партнерськими, спрямовуються на досягненні спільної мети – організацію такого навчального процесу, в якому роль педагога зводитиметься до корегувальної та керуючої. Постійно апробуючи матеріал, викладач отримує можливість коригувати свій навчальний курс, включаючи в нього новітні інформаційні та педагогічні розробки, не припускаючи застою або морального старіння.

 

Поява в галузі освіти останніх поколінь персональних ЕОМ (на зразок Pentium) відкриває нові можливості для застосування в навчальному процесі об’ємних зображень та мультимедійних засобів, а також інформаційного моделювання багатьох, досить складних, процесів, що вивчаються в середній школі. Інакше кажучи, з’явилася принципова можливість надання знань  у різних формах: текстовій, графічній, звуковій, динамічній, що, у свою чергу, відкриває нові можливості не лише для сприйняття цих знань людиною, алей для розвитку в неї здібностей оперувати ними. Впровадження у навчальний процес гіпертекстових технологій забезпечує учнів і викладачів принципово новими можливостями роботи з довідковою літературою.

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії – це необхідність сьогодення, оскільки більшість дітей вже добре володіють комп’ютером, ніж це їм може запропонувати школа. Ні для кого вже не є новиною необхідність широкого застосування електронних засобів навчання під час вивчення географії. Це – навіть, не твердження, а практично аксіома, якої вимагає час.

Я глибоко переконаний, що людині для сумлінного виконання своїх обов’язків, треба вчитися постійно. На своїх уроках я використовую метод телекомунікаційних проектів, який повною мірою відповідає новим вимогам, які ставить час. Телекомунікаційні проекти мають такі переваги: по-перше, за допомогою спеціальних програм можна швидко та красиво оформити роботу, витративши мінімум часу; по-друге, якість виконаних робіт має зовсім інший рівень; по-третє, робота із сучасними засобами телекомунікацій викликає живий інтерес учнів, що сприяє підвищеній мотивації роботи; по-четверте, робота з комп’ютером дуже багатогранна. Вона дозволяє максимально виявити творчі здібності та індивідуальність.

Телекомунікаційні проекти передбачають, з одного боку, відмову від авторитарних методів, а з іншого – це лише компонент системи навчання, а не сама система. Телекомунікаційні проекти мають унікальну цінність, окрім іншого, вони пов’язані з предметом дослідження, програмним матеріалом тощо. Вони розсувають стіни класу, роблять лабораторією всю земну кулю, де всі ми – громадяни і нам цікаво й корисно дізнатися одне про одного якомога більше, цікаво працювати, думати й розмірковувати разом. Робота над проектом ставить учнів у такі умови, коли не навчатися новому практично неможливо.

Наведу приклади  використання телекомунікаційних проектів на уроках географії.

•З метою розвивати вміння застосовувати знання у конкретній життєвій практиці, учні отримують завдання створити проект «Природні чудеса України». Учні проводять дослідження, які включають елементи наукової діяльності. Результатом проекту є створення комп’ютерної презентації.

• Під час екскурсій учні отримують дуже багато інформації, яку вони перетворюють у яскраву, змістовну презентацію, що може бути використано на уроках історії, біології, літератури.  

• Учні 10-х класів із задоволенням створюють презентації країн, де використовують різноманітну інформацію, намагаючись найточніше передати національний колорит.

• На уроках економіки учні працюють над науковими роботами. Так на захисті наукової роботі «Маркетингова політика у банківській справі» учень 11 класу, представив комп’ютерну презентацію з діаграмами, графіками, таблицями, які допомагають сприйняттю інформації.

 • Учням, виходячи зі здібностей і нахилів можна запропонувати творчі проекти на різноманітні теми.

Інформаційно-комунікаційні технології дозволяють більш ефективно використовувати час при роботі з доповідями, рефератами, науковими роботами. Неможливо уявити самостійну дослідницько-пошукову діяльність учня без Інтернет, але я завжди звертаю увагу на вміння учня оцінювати об’єктивність інформації, осмислювати її. Самостійна робота з Інтернетом допомагає учню долати лінощі думки, виробляє здатність  критично мислити, а не користуватись чужими думками, готовими результатами.

В позакласній роботі я навчаю учнів працювати над доповіддю. Дуже важливо старшокласників навчить складати доповідь тому, що цей процес сприяє розширенню їх світоглядних уявлень, залучає до роботи з довідковою літературою, формує навики риторики, розвиває досвід оратора. Прикладом, є робота учня над проектом «Розкрийте суть концепції географічного посибілізму. З позиції цієї концепції поясніть особливості соціально-економічного розвитку Японії, України, ОАЕ.»  Учню необхідно було у досконалості опанувати предмет промови: ознайомитись з не одною науковою концепцією, прослідкувати трансформацію наукової думки, ретельно дослідити природні ресурси Японії, України, ОАЕ, порівняти рівень економічного розвитку країн, знайти статистичні дані, вичерпні факти, зробити висновки,   презентувати  роботу  у відповідності із сучасними вимогами. Тому він працював не тільки з додатковою літературою, але й використовував інформаційно-комунікаційні технології на всіх етапах роботи, а саме: користувався Інтернет, будував таблиці статистичних даних, діаграми, графіки в програмі Excel, створив комп’ютерну презентацію в програмі MS Power Point, надрукував доповідь за допомогою програми MS Word. Завдяки інформаційно-комунікаційним технологіям був ефективно використаний час, робота була якісно виконана.    

На своїх уроках у 6-х, 7-х, 8-х класах проводжу відео-екскурсії. В кабінеті географії є широкий вибір відеофільмів, які можуть бути використаними на уроках. Учні отримують велике задоволення при перегляді відео-сюжетів, краще запам’ятовують матеріал, отримують творчі завдання. Наприклад: пропоную скласти питання до переглянутого матеріалу, зробити малюнки, написати твір, скласти словник термінів, загадки тощо.   

Використовуючи інформаційно-комунікаційні технології на уроках географії, можна зробити висновок, що аудіовізуальні та інтерактивні засоби навчання, спрямовані на адекватне сприйняття географічних об'єктів, процесів і явищ, сприяють формуванню в пам'яті учнів відповідних географічних уявлень і розвитку мислення на всіх рівнях: наочно-дієвого, чуттєво-образному та інтелектуально-логічному.

Широке використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії, при вивчені будь-якої теми, дає можливість перетворити традиційний урок в креативний, цікавий, захоплюючий, який враховує рівень обізнаності учнями  сучасного інформаційного простору.

Подобається