Дніпродзержинськ. СЗШ № 27

 

Кабінет географії

УРОК З ГЕОГРАФІЇ 9-Б клас 

Розробка вчителя Турченко О. П.

"Метод проектів"

 

тема: «ТРУДОВІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ І ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ» Мета:

—  дидактична - сформувати у учнів систему уявлень про трудові ресурси», «економічно активне населення», «безробіття», «зайнятість»;

—   освітня - навчити учнів пояснювати причини неповного використання трудових ресурсів; ознайомити учнів з Конституцією України, Кодексом Законів про працю і Законом про охорону праці;

—   розвивальна - вчити учнів самостійно здобувати знання, вміти застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних завдань; розвивати критичне мислення, використовуючи метод проектів.

—   виховна - підкреслювати значення високого рівня кваліфікації трудових ресурсів для подальшого розвитку нашої держави.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Форма проведення: метод проектів.

Тема проекту: «Трудові ресурси і зайнятість населення України».

Проблема для розв'язання: Шляхи подолання проблем зайнятості населення.

Тип проекту:

—  за змістом — економічно-географічний;

—  за рівнем інтеграції - міжпредметний (правознавство громадянська освіта, економіка);

—  за часом виконання - міні-проект;

—  за кількістю учасників - колективний;

—  за способом діяльності - пізнавальний.

Терміни та поняття: «трудові ресурси», «економічно активне населення», «зайнятість населення», «безробіття», «кваліфікаційний і освітній рівень трудових ресурсів».

Обладнання: Конституція України, Кодекс законів про працю, Декларація прав людини, фізична карта України, карта населення України, карта півкуль (контурна), атласи, газети, відеозапис «Новопрокатний цех ДМК»

 

Хід уроку:


Етапи уроку

Діяльність учителя

Діяльність учнів

Організація класу

Пропонує перевірити готовність до уроку. Записує дату уроку та відсутніх учнів у журналі.

Перевіряють оформлення робочого столу.

Актуалізація опорних знань

Задає питання, корегує відповіді.

Фронтальна бесіда:

1.   Що називається статевовіковою структурою населення України?

2.   Які чинники впливають на особливості статевовікової структури населення України?

3.   Які шляхи подолання демографічної кризи в Україні?

4.    Чому державі необхідно контролювати демографічну ситуацію?

5.   Як демографічні процеси впливають на кількість працездатного населення?

6.   Чи легко знайти (або змінити) місце роботи після закінчення ВУЗу чи звільнення за скороченням штатів?

Учні відповідають на запитання.

Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності. Повідомлення теми і мету уроку

Називає тему уроку, розповідає: Ми дізнаємося про такі поняття: «трудові ресурси», економічно активне населення», «зайнятість населення», «безробіття». Ознайомимося зі станом зайнятості населення у м. Дніпродзержинську; також ознайомимося з основними законами, що гарантують права і обов’язки українських громадян. Розкриємо причини безробіття та шляхи його подолання. Почуємо думки світових авторитетів. Девіз нашого уроку: «Праця - батько багатства, а земля його мати».

Вільям Петті. Англія XVI ст..

Сприймають і осмислюють інформацію. Записують тему уроку у зошит.

Вивчення нового матеріалу

Ознайомлює учнів з планом вивчення теми:

План

1. Трудові ресурси

2.  Економічно активне населення.

3.  Безробіття.

Учні записують план у зошит.

 

 

 

4. Освіта і кваліфікація населення.

 

Створення учнівських груп

Створює учнівські робочі групи. Аналізує мету і завдання кожної групи

Розподіляють ролі.

1. Юристи;

2.  Науковці;

3.  Статисти.

Інструктаж груп

Ознайомлює учнів з правилами користування картою учасника проекту.

Ознайомлюються з карткою учасника проекту.

Джерела інформації:

1. Конституція України.

2.  Кодекс Законів України про працю.

3.  Декларація прав людини.

4.  Підручник П.О.Масляка «Економічна і соціальна географія України»

5.  Матеріали газет

6.  Відеофіпьм «Новопрокатний цех ДМК»

Робота у групах

 

Запрошує учнів приступити до роботи у групах. Спостерігає, опосередковано керує, дає поради.

Використовуючи різноманітні джерела інформації досліджують питання теми проекту та запропоновані групам теми.

I  група. Науковці Проект «Кругова діаграма галузевої структури трудових ресурсів»

II  група. Юристи, Проект «Шляхи розв'язання проблем зайнятості населення України»

 

 

 

ПІ група. Статисти.

Проект «Перелік професій які потребує наше місто.

Презентація проектів, їх захист

Визначає час для виступів

Виступ доповідача від кожної групи. Презентація проектів (таблиця, діаграма, повідомлення).

Формування висновків

Оцінює зусилля учнів, використані можливості і творчий підхід

Беруть участь у самооцінюванні і взаємооцінюванні.

Закріплення нових знань і вмінь

Пропонує учням перевірити набуті знання, відповідаючи на запитання тестів.

Тести:

1.      Все працездатне населення країни відноситься:

а)      до зайнятих в сільському господарстві;

б)      трудових ресурсів;

в)      економічно активного населення.

2.       Частка працездатного населення України по відношенню до середньосвітового показника:

а) вище; б) рівна; в) нижче.

3.       До зайнятого населення не відносяться:

а) працюючі пенсіонери;

б) працюючі підлітки;

в) не працюючі пенсіонери.

4.       Велика частина економічно активного населення України зайнята:

а)  у сільському господарстві;

б)  промисловості;

в)  невиробничій сфері.

5.      В цілому по Україні частка економічно активного населени

а) скорочується; б) збільшується; в) стабільна.

Відповідають на запитання тестів.

Після закінчення роботи перевіряють роботу у парах, звіряючи з відповідями поданими на дошці, виставляють оцінки на листках оцінювання.

-

 

 

6.      Найбільш забезпечені трудовими ресурсами такі області України, як:

а) східні; б) західні; в) центральні.

7.      Рівень кваліфікації і освіти трудових ресурсів України по відношенню до загальносвітового:

а) високий; б) середній; в) низький.

8.      Якщо пропозицію робочої сили перевищує попит на неї, це

приводить:

а)  до підвищення заробітної плати;

б)  до безробіття;

в)  до конкуренції.

9.      Починаючи з 2001 р. рівень безробіття в Україні:

а) не змінюється; б) підвищується; у) скорочується.

10.     Повна зайнятість населення в економіці країни практично:

а) можлива; б) не можлива; в) існує.

 

Інформація про домашнє завдання та рекомендації щодо виконання.

If За підручником П.О. Масляка «Економічна і соціальна географія України» § 15 (прочитати).

2.  Дати відповідь на запитання 4 або 5 до § 15 (за вибором учня).

3.  Написати сесе «раціональне використання трудових ресурсів - нагальна вимога часу».

4.  Підготуватись до тематичного оцінювання з теми «Населення України». Сторінка 35-60 за підручником П.О. Масляка.

Записують завдання у щоденник

Підсумок уроку і оцінювання учнів.

Учитель пропонує сформувати висновки до теми і коментує оцінювання.

Учні формулюють висновки до теми. Виконують тест на визначення рівня сприйняття змісту уроку.

 

КАРТКА УЧАСНИКА ПРОЕКТУ «Трудові ресурси України і зайнятість населення»

ГРУПА «Юристи»

Старший групи________________________________________________________________________

Прізвище, ім’я учасника проекту_________________________________________________________

Завдання:

1.   Встановити, які права людей на працю оговорені в «Декларації прав людини».

2.    Які статті Конституції України гарантують права громадян на працю та відпочинок.

3.    Як змінилася соціально-професійна структура з переходом до ринкової економіки.

4.     З’ясуйте, чому виникло безробіття і чи суперечить це явище у житті країни Закону України «Про працю».

5.     Прийняти участь у розробці проекту «Шляхи подолання проблем зайнятості населення в Україні»

Твої пропозиції до проекту:

1.______________________________________________________

2.______________________________________________________

3.  ______________________________________________________

Оцінка участі у виконанні проекту

Вид роботи

Учень

Старший групи

Учитель

Д/з

 

 

 

Проект

 

 

 

Тести

 

 

 

 

 

 

КАРТКА УЧАСНИКА ПРОЕКТУ

«Трудові ресурси України і зайнятість населення»

ГРУПА «Науковці»

Старший групи______________________________________________________

Прізвище, ім’я учасника проекту____________________________________________________

Завдання:

1.   Дати визначення термінів: трудові ресурси, економічно активне населення, безробіття.

2.     З’ясуйте, в яких областях найбільша густота населення? Подумайте, від чого залежить кількість працездатного населення в Україні.

3.     Дати характеристику територіальних відмінностей у структурі зайнятості населення (географія трудових ресурсів).

4.  Чи впливає рівень освіти (освіченості) населення України на якість трудових ресурсів. На основі цифрових даних побудувати кругову діаграму галузевої структури трудових ресурсів.

5. Прийняти участь у розробці проекту «Шляхи подолання проблем зайнятості населення в Україні»

Твої пропозиції до проекту:

1._________________________________________________________

2._________________________________________________________

3._________________________________________________________

Оцінка участі у виконанні проекту

Вид роботи

Учень

Старший групи

Учитель

Д/з

 

 

 

Проект

 

 

 

Тести

 

 

 

 

 

КАРТКА УЧАСНИКА ПРОЕКТУ

«Трудові ресурси України і зайнятість населення»

ГРУПА «Статисти»

Старший групи_____________________________________________________________________

Прізвище, ім’я учасника проекту______________________________________________________

Завдання:

1.  Визначити, яке демографічно-економічне навантаження на працездатне населення існує в даний час на Україні.

2.  Дати характеристику трудових ресурсів України.

3.  Яке становище трудових ресурсів на селі.

4.  Які проблеми зайнятості населення існують у нашому місті.

5.  Як вплинув перехід до ринкової економіки на співвідношення професій в Україні та у місті Дніпродзержинську.

6.  Скласти перелік професій, що потрібні нашому місту.

7.  Прийняти участь у розробці проекту «Шляхи подолання проблем зайнятості населення в  Україні»

Твої пропозиції до проекту:

1._________________________________________________________

2._________________________________________________________

3.  _________________________________________________________

Оцінка участі у виконанні проекту

Вид роботи

Учень

Старший групи

Учитель

Д/з

 

 

 

Проект

 

 

 

Тести