Дніпродзержинськ. СЗШ № 27

 

Кабінет математики

Про загальну структуру і змістовну специфіку

ТЕМАТИЧНОГО ОСВІТНЬОГО WEB -квест

З МАТЕМАТИКИ


Інтернет-ресурси нічим незамінні при вирішенні досить актуальною сьогодні завдання - розвитку пізнавальної самостійності школярів . Зокрема вельми зручним для цього засобом стають Web- квести освітнього призначення. Зауважу , що термін « квест » , як правило , знаком сучасної молоді. Під ним розуміють «гру» , в якій учасник повинен домогтися якоїсь конкретної мети ( виконати завдання або власне « квест » ) , вдаючись до допомоги своїх знань і досвіду , а також пошуку необхідної інформації в Інтернеті.
Наш вибір визначений тематичними освітніми Web- квестами з математики . Вони призначені для роботи на заключних етапах вивчення навчальної теми . Їх дидактична спрямованість - систематизація та узагальнення знань , збагачення їх і приведення в цілісну систему.
У доцільності включення Web- квестів освітнього призначення в навчальний процес з математики з метою розвитку пізнавальної самостійності учнів переконують і наступні міркування , що використання Web -квест технології дозволяє посилювати гуманітарну складову освітньої діяльності школярів . Дослідниками встановлено , що залучення учнів у пізнавальну діяльність на основі Web- квестів при вивченні математичних предметів сприяє швидшому залученню їх до загальнокультурних цінностей. Активне впровадження в навчальний процес Інтернет - технологій сприяє досягненню додаткових освітніх цілей , пов'язаних з формуванням і розвитком здібностей школярів до самостійного пошуку , збору, аналізу і представлення в тому чи іншому вигляді інформації. Навчальний процес передбачає реалізацію сучасних способів взаємодії суб'єктів освітнього процесу , їх нових ролей : вчителі , як консультанта і учня як активного дослідника , самостійно і творчо працюючого над вирішенням учбової задачі , широко використовує освітні можливості комп'ютерних та Інтернет-технологій для отримання необхідної інформації. Не можна скидати з рахунків і те , що Web -квест технологія орієнтує на реалізацію розвиваючої функції навчання , прилучає школярів до творчої діяльності . Озброюючи яких навчають методами наукового пошуку , квести розвивають критичне мислення , а також уміння порівнювати , аналізувати , класифікувати , мислити абстрактно ; в учнів підвищується активність і вмотивованість до вивчення математики; вони сприймають завдання як щось «реальне» і « корисне» , що сприяє підвищенню ефективності навчання в цілому. Спроба вирішення загально педагогічного  завдання - розвитку пізнавальної самостійності школярів у взаємозв'язку з рішенням дидактичних завдань , що стоять перед учителем при вивченні кожної теми навчального матеріалу. Застосовувані для вирішення цієї задачі образотворчі  Web- квести називаються тематичними. Вони дозволяють перетворити звичайні уроки узагальнюючого повторення в захоплюючі заняття - звіти творчих груп учнів по збагаченню засвоєних знань новими відомостями , розширюють і поглиблюють сформовані у них уявлення.
Отже , під тематичною освітнім Web- квестом нами розуміється такий Web -квест , який має інформаційний контент , який визначається змістом навчальної теми , цілями і завданнями її вивчення, і передбачає виконання учнями навчально -пізнавальних завдань з пошуку та відбору інформації, що сприяє систематизації та узагальненню вивченого матеріалу, його збагачення та поданням у вигляді цілісної системи При навчанні математики в основній школі перевагу віддається ігровій формі виконання Web- квестових завдань при рольовому самовизначенні учнів .
При визначенні загальної структури тематичного освітнього Web- квесту з математики потрібно виходити з того , що в процесі його проходження учні могли б формувати свої уявлення про глобальному інформаційному просторі і його освітні можливості , виконувати навчально- пізнавальні завдання з математики в незвичайній обстановці , близької до домашньої . На таких заняттях у школярів повинна виникати ситуація психологічної розкутості , з'являтися можливість поєднувати активний відпочинок з освоєнням комп'ютерних технологій. І при цьому вони могли б поповнювати і вдосконалювати набуті математичні знання у невимушеній обстановці і у взаємодії з такими ж захопленими однолітками , як вони самі , вчитися долати труднощі , вирішувати виникаючі проблеми. Все це сприяє створенню сприятливого освітнього середовища для розвитку пізнавальної самостійності школярів і багато в чому відповідає ідеї гуманізації навчання шкільної математики .
При визначенні загальної структури тематичного освітнього Web- квесту з алгебри необхідно враховувати також , що носієм його змісту може бути :
• друкована продукція - навчальні посібники з електронним додатком , навчально- методичні посібники з інтерактивними можливостями тощо ;
• електронні освітні ресурси віддаленого доступу , поширювані на USB - носіях , компакт -дисках , через файлообмінники та електронну пошту в Інтернет;
• спеціалізовані (у тому числі , персональні ) сайти.
Загальна структура тематичного освітнього Web- квесту з математики у вигляді павутиноподібної моделі, що відбиває складові інформаційного контенту , області рольового самовизначення учнів , напрямки змістовного збагачення навчального матеріалу , видову диференціацію діяльності учнів , логіку освоєння школярами електронної освітнього оболонки ( рис. 1 ) .
Пошуково- пізнавальні завдання - суть серцевина будь-якого компонента інформаційного контенту тематичного освітнього Web- квесту з математики . Всі разом вони утворюють задачную конструкцію особливого роду , що має своє композиційна побудова , функціональну спрямованість і лексичну форму.
У цільовому плані головним завданням , рішення якої дозволяють забезпечувати тематичні освітні Web- квести з математики , є розвиток пізнавальної самостійності школярів . Супутніми завданнями будуть : розвиток інтересу учнів до занять математикою , формування навичок користування освітніми Інтернет -ресурсами , формування навичок віртуальної комунікації та ін.

У структурному відношенні завдання тематичних освітніх Web- квестів з математики повинні задовольняти вимогам: підпорядкованості спільної мети , єдиної логіки слідування в різних компонентах інформаційного контенту , лексичної ідентичності формулювань і т.п.
Нарешті , з точки зору забезпечення необхідного характеру розумової діяльності на завдання тематичних освітніх Web- квестів з математики важливо накласти вимоги : пошуково- збиральної спрямованості , поєднання репродуктивної та творчої діяльності , продуктивності.
В якості ілюстрації наведу приклади завдань тематичного освітнього Web- квесту по темі:
алгебра, 8 клас
Мета: Треба вивчити історію вирішення квадратних рівнянь :
1.УЗНАТЬ :
• навіщо людям знадобилося вирішувати квадратні рівняння?
• коли і як люди навчилися вирішувати найпростіші квадратні рівняння;
• хто з учених математиків вніс вклад в знаходження спільного способу вирішення квадратних рівнянь ?
2 . СТВОРИТИ :
• хронологію пізнання людиною таємниці рішення квадратних рівнянь;
• галерею творців теорії квадратних рівнянь;
• бібліографію наукових праць , присвячених вирішенню квадратних рівнянь .
3 . ОФОРМИТИ ЗВІТ ( електронний ресурс).

III . ТЕОРІЯ• взаємозв'язку вивчених понять один з одним?
• залежності , відображені у формулюваннях тверджень, що стосуються розв'язання квадратних рівнянь ?
2 . СТВОРИТИ :
• тезаурус теми «Рішення квадратних рівнянь» ;
• опорний конспект теми «Рішення квадратних рівнянь» ;
• структурну схему системи понять «Квадратні рівняння ».
3 . ОФОРМИТИ ЗВІТ ( електронний ресурс).


                                                                      Завдання для груп:
вписаним формулами знайти і на комбінації знайти Понселе, і
 роботи представити Проаналізуйте, ваша нового використовувані матеріали:

http://mialo.ru.gg

 


 
РЕСУРСИ :
біографії математиків
http://alexlarin.narod.ru/stats.html
Коло, описане і вписана окружність
http://www.zaitseva - irina.ru/html/f1102221594.html
http://www.uztest.ru/abstracts
http://matematika - na 5.narod.ru/010022.html
http://www.bymath.ru
Формули для обчислення радіусів вписаного і описаного кола
http://74205col.edusite.ru/p16aal.html
 
порядок роботи:
1 . Виберіть собі ту роль , яка вам ближче і з якою ви впораєтеся .
2 . Залежно від обраних ролей об'єднатися в групи: історики , теоретики , практики .
3 . Після роботи ви повинні обговорити результати роботи в групі і підготувати спільний звіт .
Ви можете використовувати:
1 . Мультимедійні презентації
2 . Схеми
3 . Ілюстрації
4 . Текст.
 самостійно створений темі, додаткові питання 7-9 тема, 4-6 - 1-3 - немає <span times="" new="" roman'"="">звіту.